หน้าแรก

หาอะไรก็เจอ

กำลังโหลด...

แนวข้อสอบต่างๆ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ. บริหารบ้านเมืองที่ดี 46 ชุดที่ 4

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Q.1)

พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 เกิดจากกฎหมายใด

A.

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

B.

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

C.

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

D.

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

Q.2)

พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 ประกาศใช้วันใด

A.

9 ตุลาคม 2546

B.

10 ตุลาคม 2546

C.

11 ตุลาคม 2546

D.

12 ตุลาคม 2546

Q.3)

พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้วันใด

A.

9 ตุลาคม 2546

B.

10 ตุลาคม 2546

C.

9 ตุลาคม 2547

D.

10 ตุลาคม 2547

Q.4)

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามพรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 คือใคร

A.

นายบรรหาร ศิลปอาชา

B.

พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ์

C.

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

D.

นายวิษณุ เครืองาม

Q.5)

พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา

A.

8 หมวด 52 มาตรา

B.

8 หมวด 53 มาตรา

C.

9 หมวด 52 มาตรา

D.

9 หมวด 53 มาตรา

Q.6)

ผู้ใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546

A.

นายกรัฐมนตรี

B.

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

C.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

D.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


Q.7)


การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือข้อใด

A.

เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน

B.

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

C.

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

D.

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

Q.8)

หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักธรรมรัฐ หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกี่ข้อ

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Q.9)

ข้อใด ไม่ใช่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

A.

หลักนิติศาสตร์

B.

หลักคุณธรรม

C.

หลักการมีส่วนร่วม

D.

หลักความคุ้มค่า

Q.10


ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ส่วนราชการมีลักษณะเป็นอย่างไร ตามมาตรา 11 พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546

A.

องค์กรแห่งการเรียนรู้

B.

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

C.

องค์การแห่งการเรียนรู้

D.

องค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Q.11)

ข้อใด ไม่ได้ร่วมจัดทำแผนบริหารราชการหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายแล้ว

A.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

B.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

C.

สำนักนายรัฐมนตรี

D.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Q.12)

จากข้อ 11 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย

A.

30 วัน

B.

45 วัน

C.

60 วัน

D.

90 วัน

Q.13)


แผนบริหารราชการแผ่นดิน ตาม พรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 ให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

A.

3 ปี

B.

4 ปี

C.

5 ปี

D.

15 ปี

Q.14)

แผนบริหารราชการแผ่นดิน นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นแผนกี่ปี

A.

3 ปี

B.

4 ปี

C.

5 ปี

D.

6 ปี

Q.15)

แผนบริหารราชการแผ่นดินนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่ระหว่างปีใด

A.

พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

B.

พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554

C.

พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

D.

พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555

Q.16)


ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามพรฎ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546

A.

นายกรัฐมนตรี

B.

รัฐมนตรี

C.

ปลัดกระทรวง

D.

หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

Q.17)

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการยึดหลักตามข้อใด

A.

ถือว่ารัฐเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับผลประโยชน์

B.

ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับผลประโยชน์

C.

ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐ

D.

ถือว่าทั้งรัฐและประชาชนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

Q.18)

กฎหมายในข้อใดที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน

A.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

B.

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

C.

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545

D.

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

Q.19)

นโยบายรัฐบาล นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีกี่ข้อ

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Q.20)

นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากี่ข้อ

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Q.21)

ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นเป็นเป้าหมายในการบริหารด้านใด

A.

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

B.

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

C.

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

D.

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและความต้องการได้รับการตอบสนอง

Q.22)

การให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน เป็นเป้าหมายการบริหารด้านใด

A.

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

B.

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

C.

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

D.

มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

Q.23)

เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบคำถามภายในกี่วัน

A.

7 วัน

B.

15 วัน

C.

30 วัน

D.

60 วัน

Q.24)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อยต้องมีเกณฑ์ตามข้อใด

A.

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

B.

การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน

C.

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

D.

การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

Q.25)

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใดให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาตามข้อใด

A.

ทันที

B.

7 วัน

C.

10 วัน

D.

15 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น